INICIS DE L’EXCAVACIÓ

Tornem a treballar amb arqueòlegs, en aquesta ocasió de la mà d’ATICS, Gestió i difusió del patrimoni arqueològic  i històric recolzant-los mitjançant topografia i arqueologia durant les tasques d’excavació.

Vam iniciar els treballs a mitjans del 2016, amb el suport topogràfic dels inicis de l’excavació.

Aliens a l’olor de troballa que els amics arqueòlegs ben segur havien captat, com en d’altres ocasions en que s’inicia l’estudi d’un jaciment, vam iniciar els treballs de manera rutinària.

Segons ens expliquen, les troballes efectuades en aquest jaciment confirmarien l’ocupació del Turó d’en Rosés des del segle I a.c.. Entre les restes, diverses estructures, habitacions, dipòsits, rases de vinya i finalment, els mosaics.

El bon estat de conservació i el detall en els dibuixos, ajudarien a confirmar l’existència de diversos Domus.

Per part d’Altiplà la feina ha consistit des de l’inici, en georeferenciar i realitzar l’aixecament topogràfic de les diferents estructures que anaven aflorant  al ritme de l’avenç de l’excavació. D’altra banda, i tractant-se d’un moviment de terres, com no, el càlcul dels diferents volums.

Topogràfic i Fotogramètric a Baetulo

Aixecament topogràfic en una de les fases de l’excavació

OBJECTIU

Una vegada destapats els mosaics i vista la importància de les troballes, l’arqueòleg responsable del projecte, Francesc Florensa, ens encarrega dur a terme l’aixecament fotogramètric de tot el jaciment, amb especial atenció als diversos mosaics trobats. Pel que fa a aquests mosaics es van obtenir amb molt alta resolució (fins a 0,002m), mentre que la resta es va obtenir amb una resolució menor.

Cenefes d'època Romana

Mosaic molt ben conservat. Fotogrametria a 0,2 mm de resolució

OBTENCIÓ DE DADES

La presa de fotografies es va realitzar amb dues càmeres  reflex (tipus Evil i normal) d’ òptica fixa  i una perxa de 5 metres d’alçada, arribant a tirar milers de fotografies per cobrir tot el jaciment.

Perxa per a suport de màquina fotogràfica

Temps de fer fotografies als mosaics

Els avantatges de l’obtenció de dades de tot l’espai per mitjans fotogramètrics són irrefutables. Saber que es disposa d’informació detallada de tota l’excavació en 2D i 3D abans del reblert de tota la zona per a la propera construcció dels laterals de l’autopista C-31, segur que dóna a aquest producte un alt valor de cara al seu estudi o conservació futures.

Visualització PDF 3D

Visualització 3D d’un detall

RESULTATS

Un altre resultat obtingut ha estat  una ortofoto de tot el sector complert. Sobre la mateixa, georeferenciada amb coordenades U.T.M. sistema E.T.R.S.89, es poden situar tots els elements del jaciment amb gran exactitud.

Ortofoto general

Porció de la l’Ortofotografia obtinguda del jaciment Romà de Badalona

Per finalitzar us deixem deixem un detall curiós: Sabeu de quin peix es tracta?*

Moll o Roger, consumit molt a l'època

Detalls dels mosaics obtinguts amb molt alta resolució

Agraïm una vegada més la confiança dipositada en nosaltres per part de l’equip d’ATICS.

* (moll)