ANTECEDENTS

Se’ns va encarregar l’aixecament de plànols amb motiu de la necessitat de posada al dia d’aquests del Centre Artesà Tradicionàrius, situat a la Plaça d’Anna Frank, al Districte de Gràcia. Degut al temps d’execució i de les necessitats, ens plantegem realitzar-lo amb un escàner cinemàtic, el qual recolzat per mètodes clàssics, ens proporcionarà les dades necessàries per a la redacció de plànols.


PRESA DE DADES

El gruix de dades per l’ aixecament de plànols s’han pres amb Geoslam, prèvia visita de tot l’edifici, oficines, bar, teatre, sales d’assaig, coberta i soterranis. Havent estudiat el recorregut, alliberem d’obstacles les zones a aixecar i dividim l’edifici en diferents parts. Totes elles seran a la vegada recolzades per topografia clàssica, amb mesures de precisió en punts clau de l’aixecament, els quals ens ajudaran en la verificació de les cotes dels diferents forjats i l’orientació dels núvols de punts de l’escàner.

POST-PROCÉS

Realitzada la presa de dades, en fem el bolcat al portàtil per assegurar-nos que ho tenim tot abans de sortir cap al despatx, on farem el registre dels núvols de punts amb Cloud Compare. Aquesta part resulta força laboriosa, però a part de ser necessària si volem treballar amb el núvol de punts en conjunt, ens ajudarà a entendre l’edifici i a executar-ne les seccions necessàries per a la seva delineació sobre CAD.

REDACCIÓ PLÀNOLS

Obtingut el núvol de punts, passem a treballar simultàniament amb CAD i PointCab, obtenint tots els talls que ens faran possibles la delineació. Superposant les seccions obtingudes amb els punts obtinguts per topografia clàssica n’anirem verificant la precisió i, si s’escau, farem les correccions oportunes.

 

LLIURAMENT

Finalment es lliuren els plànols de planta, alçats i seccions amb la satisfacció de la feina feta, i sobretot amb la tranquil·litat de la seva validesa, la qual ha estat verificada en tot el seu procés, com hem explicat abans, per mètodes clàssics.

Més informació a http://www.altipla.cat/ca/serveis/aixecaments-dedificis/