Utilitzant equips làser escàner, per la captura massiva de dades d’un determinat element, s’obté un model gairebé continu. Aquest model permet tenir un coneixement de l’estructura molt detallat. A partir del núvol de punts (point cloud), un cop processades les dades amb el software Cyclone360, es generen un conjunt de documents pel control i anàlisi de l’estructura.

Si es fa un control temporal de l’estructura (4D) es poden detectar deformacions i/o inclinacions. Es genera un model BIM, en format IFC 2×3, compatible amb softwares que treballen amb aquest tipus d’informació.

En aquest cas pràctic, a partir dels resultats generats, podem analitzar el radi de la xemeneia a diferents cotes, conèixer la variació de verticalitat de l’eix (angular i distància), obtenció d’un gràfic amb tintes hipsomètriques amb la variació de cota i una vista en planta amb seccions fetes a diferents cotes (imatges 1 i 2).

Generació de productes per l’anàlisi i control dimensional de l’estructura

 

Vista en planta de les seccions a diferents alçades, distància entre variació d‘eixos

 

Modelat BIM en format IFC 2×3 visualitzat a BIM Vision

 

Captura de dades a camp

 

Processat de les dades capturades a camp amb Cyclone360

Control 3D Xemeneia Industrial (veure video).