Aquest any 2014 Altiplà Serveis Topogràfics SLP conjuntament amb d.nota , hem resultat adjudicataris del Concurs corresponent al SERVEI DE CAMPANYES HIDROGRÀFIQUES 2014 A LES PLATGES D’EL PRAT DE LLOBREGAT.

ambit_platges_Prat_Altipla

L’àmbit objecte d’estudi és el front marítim comprès entre la desembocadura del Riu Llobregat i la de l’Estany del Remolar, al terme entre El Prat de Llobregat i Viladecans.

El passat mes d’abril,  ens reunim sobre el terreny per a la planificació dels treballs amb els responsables del Departament de Topografia de l’Autoritat Portuària de Barcelona i del Consorci per a la Gestió i Conservació d’Espais Naturals del Delta de Llobregat.

S’acorda que la part corresponent a Platja protegida també s’aixecarà, pel que fa a la part emergida, només arran d’aigua i acompanyats per personal del Parc, i que la embarcació no s’acostarà excessivament per mantenir la intimitat d’una parella d’aus que han niat a la berma.

topografia_platja_Altipla

Es contacta amb la direcció del Centre Municipal de Vela per a la utilització del terrat on es situaran les bases fixes GPS, tant per a l’aixecament de la platja emergida i zona de transició com de la part submergida, la qual realitzarem amb una embarcació. Hem d’agraïr-los les facilitats que ens han donat.

GPS_Altipla_CMV

A principis de juny es realitza la primera campanya amb l’equip de platja i el marítim simultàniament, realitzant els transsectes cada 100 metres a tota la zona i cada 50 metres en les zones d’aportació de sorres, entrant a l’aigua des de la platja fins la fondària coberta per la embarcació (entre cota -1,00 m i -1,50m). En acabar aquesta fase dels treballs, l’embarcació realitza l’aixecament batimètric de la zona de Port Ginesta abans de l’extracció de sorra.

batimetria_GPS_altipla

Just acabats al dragatge i aportació de sorres, se’ns avisa per fer la segona campanya a principis de maig.

Prèvia consulta amb la direcció del projecte, s’acorda no fer topografia de la platja protegida, adduint que la zona haurà experimentat pocs canvis o no el suficientment destacables com per interferir en el procés de cria de les aus. Es fa la batimetria de la part marítima a l’igual que en la primera campanya.

ecosonda_altipla

En ambdues campanyes es realitza l’aixecament cobrint tot l’àmbit,  exceptuant el peu d’uns 300 metres d’escullera entre l’estany de La Ricarda i la platja nudista, el qual resulta ser inaccessible.

croquis_batimetria_Altipla.jpg

Amb el post-procés de les dades s’han obtingut els plànols corresponents que hauran de servir tant per a càlcul de volums d’aportació de sorres com per a l’anàlisi de la evolució de les platges entre campanya i campanya.

En ambdues campanyes es realitza l’aixecament cobrint tot l’àmbit,  exceptuant el peu d’uns 300 metres d’escullera entre l’estany de La Ricarda i la platja nudista, el qual resulta ser inaccessible, treballant amb sonda multi-feix a la zona d’extracció del Port Ginesta i amb Mono-feix per a les Platges del Prat.

ecosonda_monofeix_multifeix_Altipla.jpg

En les campanyes a realitzar a l’inici dels treballs es deu calibrar l’eco-sonda mitjançant una lectura amb escandall a diferents fondàries. La precisió en el rang superficial de la mesura es comprova que sigui de l’ordre de ±0,05 metres, d’acord amb la metodologia estàndard en aquest tipus d’estudis i els requisits assignats pel client. En general es remet als requeriments establerts en la norma S-44, aixecament hidrogràfics d’Ordre Especial, de la IHO.

En resum, una feina que ens ha permès entre d’altres coses, conèixer la Reserva del Delta del Llobregat d’una mica més a prop i gaudir del primer bany de la temporada, i la oportunitat de col·laborar amb Litoral Consult per a l’obtenció de dades de la franja marítima.