En els darrers mesos hem dut a terme l’amidament d’una finca de 500 hectàrees a Canalda, a l’Alt Solsonès, al peu de la muntanya del Port del Comte.

Es tracta d’una finca bàsicament forestal, de gran bellesa, amb alguns terrenys de pastura i moltes cingleres. En destaca sobretot la fauna, hàbitat entre d’altres de porc fer, isard, cabirol, voltors i rapinyaires varis. El nucli de Canalda també destaca pels més de 1000 anys d’història.

base_PortdelComte_Altipla

 

Objectiu del treball topogràfic

L’abandonament de les zones rurals i de muntanya des de fa més de 50 anys ha provocat en molts casos el desconeixement dels termenats (límits) per part dels seus propietaris o hereus.

En aquest cas considerem que el més important d’aquest treball és , amb l’ajut del propietari , realitzar una bona catalogació i georeferenciació de totes les termes (o fites). Això ens permetrà assegurar la coneixença de les fites més enllà del seu actual propietari o, si s’escau, la seva restitució.

És important remarcar que les persones coneixedores d’aquests termenats acostumen a ser persones grans i que amb la seva desaparició es poden perdre aquests coneixements per sempre més.

També hem de tenir en compte que disposar d’aquest treball ens pot permetre solucionar discrepàncies amb el cadastre o amb el registre, a més d’obtenir la superfície real de la finca.

 

Característiques dels treballs topogràfics

L’escala de treball serà  1:2500 o 1:5000 i farem servir de base la cartografia existent (1:5000) i les ortofotos a escala 1:2500.

Recomanable utilitzar el sistema de coordenades ETRS89, ja que estem realitzant bàsicament un treball d’arxiu i que pot ser consultat d’aquí a molts anys.

Per l’extensió de la zona de treball és imprescindible l’ús de GPS. Degut a la mala senyal telefònica treballarem amb base i enllaç per RTK. La precisió dels punts serà doncs centimètrica o sub-mètrica per a zones amb molta densitat de vegetació.

 

Tipus de termenats

Ens trobarem amb tres tipus de termenats o límits:

  1. Mitjançant fites (termes)
  2. A partir d’elements naturals (rases, torrents, carenes,…)
  3. A partir d’elements creats per l’home (marges, camins, murs,…)

marges_termenat-Canalda_Altipla

fita_contrafita_Altipla

 

Documentació a incloure

  1. Catalogació de les fites mitjançant ressenyes. Fotografies, descripció de la fita i coordenades ETRS89.

 

Ressenya_fita_Altipla

 

2.  Plànol amb fites i termenats, amb descripció i veí de cada límit i superfície de la finca.

 

amidament_ortofoto_Altipla

 

3.  Memòria descriptiva.

Fites o cadastre

El fàcil accés a la Seu Electrònica del Cadastre en l’actualitat ha fet que molts propietaris hagin obviat les fites que delimitaven la seva finca alhora que donaven total credibilitat al cadastre, oblidant que la funció d’aquest és merament recaptatòria. Res més lluny de la realitat.

En aquest cas el topògraf ha hagut de dedicar part dels seus esforços inicials a convèncer el propietari que el que necessita realment és aixecar les seves fites i obtenir així la superfície real de la seva finca.

 

Termenejar

Si pretenem obtenir un document encara més útil, ens caldrà termenejar amb els veïns (en castellà “deslindar”). Els veïns mostraran la seva conformitat o no i, si s’escau, signaran les respectives actes d’atermenament. Mitjançant aquestes actes podrem fer que el cadastre corregeixi els seus errors (és un procediment que s’anomena esmena de discrepàncies).