Georeferenciació i obtenció de GML 

 

AMPLIACIÓ DE LA LLEI HIPOTECÀRIA

Des de l’any 2015, s’aplica l’ Adaptació a la Reforma de Llei Hipotecària 13/2015 de 24 de juny, per a una millor coordinació entre el Registre de la Propietat i el Cadastre a l’hora d’identificar i descriure béns immobles.

Tal com expressa en el seu punt III, “Des del punt de vista econòmic i de la seguretat jurídica de les finques és essencial per al Registre determinar amb la major exactitud possible la porció de terreny sobre la que projecta els seus efectes. Per al Cadastre és essencial conèixer y reflectir en cartografia totes aquelles modificacions o alteracions registrals que es produeixin sobre les realitats físiques de les finques mitjançant qualsevol fet, negoci o acte jurídic…”

NECESSITAR UN ENGINYER TÈCNIC EN TOPOGRAFIA

“Sempre que s’immatriculi una finca, o es realitzin operacions de parcel·lació, reparcel·lació, concentració parcel·lària o limitació que determinin una reordenació dels terrenys, la representació gràfica georeferenciada de la finca que completi la seva descripció literària, expressant-se, si consten degudament acreditades, les coordenades georeferenciades dels seus vèrtexs”.

Memòria tècnica 

 

VGA Cadastral

 

Per a la realització del procediment d’obtenció d’una Representació Gràfica  Alternativa, el cadastre demana que en elaborar-la un tècnic competent, es compleixin una sèrie de requisits addicionals, tals com Metodologia d’elaboració, ja sigui mitjançant Aixecament Topogràfic sobre el terreny o altra metodologia que es consideri més apropiada a l’entorn de treball.

SISTEMA DE REFERÈNCIA

Sistema de georeferenciació. La descripció de les parcel·les haurà d’estar georeferenciada en tots els seus elements. S’utilitzarà com a sistema geodèsic de representació el de la cartografia cadastral, que és el sistema de referència ETR89.

En aquest sentit, qui millor que un Enginyer Tècnic en Topografia, que disposa de les eines i els coneixements necessaris, reconeguts per les entitats oficials i els Notaris, agilitzant d’aquesta manera la validesa dels expedients presentats.

RESULTATS

Davant la complexitat en la posada en marxa de l’esmentada llei, a Altiplà hem treballat des de l’inici de la seva implantació per anar donant solució a les demandes que ens han anat sorgint en aquest camp. L’any 2017 podem afirmar que ha estat l’any de consolidació de les eines que ens han permès poder aportar solucions en  Certificats de Georeferenciació per a diferents tipus de transaccions, segregacions, llicències, transmissió, esmena de discrepàncies o revisió cadastral.

Sol·licitar pressupost